Glaxosmithkline partes

010%01

ISIN: GB000925288217:40